Monday, 2 January 2012

Love is all around us...

Well, this is one of my Malay poem collection. It was written during my uni years.. somewhere around 2008..


Reminiscing the wonderful world..the world of love! ***wink!

Thursday, 1 December 2011

KISSM Questions + Perintah Am

Dear friends,
* I have the full answers but I prefer to share the summary of my writing...
   (email me if you need more..I will try to help you..)

____________________________________________________________________

Soalan Tugasan KISSM 
(Perintah Am)
Soalan 1:Situasi A

Guru A yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Sungai Tua telah ditahan dalam satu sekatan jalan raya kerana disyaki membawa dan mengedar dadah jenis “Syabu”. Guru A telah direman tujuh hari bagi membolehkan satu siasatan dijalankan untuk membolehkan pegawai ini di bawa ke pengadilan. Guru A tidak boleh dijamin dan ditahan di penjara Sungai Buluh sementara menunggu tarikh perbicaraan.

Situasi B
Guru B yang bertugas di sebuah sekolah menengah telah disabitkan oleh mahkamah Syariah kerana berkhalwat di sebuah hotel dan didapati bersalah. Berdasarkan kesalahan tersebut Guru B telah dikenakan denda sebanyak RM2500.00 atau satu bulan penjara. Guru B telah membayar denda tersebut.a. Jelaskan prosiding jenayah yang perlu dimulakan terhadap Guru A oleh Ketua Jabatan. 
 
       Disini, dapatlah diringkaskan bahawa Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan laporan daripada mahkamah seksyen yang mengandungi maklumat-maklumat berikut:

i. pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawai

ii. jika ditangkap, tarikh dan waktu pegawai ditangkap

iii. sama ada oegawai itu dijamin; dan

iv. sebarang maklumat lain yang relevan.

Seterusnya, Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada Lembaga Tatertib untuk tindakan selanjutnya dan juga mengesyorkan kepada Lembaga Tatatertib jenis tindakan yang boleh diambil.b. Huraikan lima jenis hukuman tatatertib yang tidak dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat yang boleh digunakan terhadap Guru B dan kesannya terhadap kenaikan pangkat guru tersebut.

   Secara ringkasnya, dapatlah disimpulkan bahawa hukuman-hukuman tatatertib yang tidak dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat yang boleh dikenakan terhadap guru B adalah seperti amaran, denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji dan juga penurunan gaji. Secara umumnya, pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat selagi tempoh hukuman berkuat kuasa. Pegawai hanya layak dipertimbangkan kenaikan pangkat setelah tamat tempoh tidak layak tersebut seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2009.


Soalan 2:


Encik X, seorang pembantu tadbir di sebuah sekolah. Antara tugas beliau ialah memastikan surat-surat rasmi yang terima diambil tindakan mengikut Arahan Perkhidmatan 1974.


a. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh En. X terhadap surat-surat rasmi yang diterima.


           Kesimpulannya, Encik X perlu memastikan bahawa tiap-tiap surat memerlukan perhatian segera. Surat-surat perlu diasingkan mengikut bahagian tertentu, dicop tarikh ianya diterima dan surat yang dialamatkan kepada Ketua Jabatan dan surat untuk perhatian pegawai hendaklah dihantar terus. Malahan, Encik X perlu memasukkan segera surat-surat kedalam fail yang berkenaan mengikut cara pengurusan fail yang betul dan mengedarkan fail kepada pegawai yang berkenaan untuk tindakan. Akhir sekali, Encik X juga perlu merekod surat-surat yang diterima mengikut jenis-jenisnya yang tertentu dan mencatitkan semua surat yang diterima ke dalam kertas minit fail.

Monday, 28 November 2011

KISSM Questions + Dasar-Dasar Kerajaan

Dear friends,
* I have the full answers but I prefer to share the summary of my writing...
   (email me if you need more..I will try to help you..)

________________________________________________________________________
Soalan Tugasan KISSM
KOMPONEN II
( Dasar- Dasar Kerajaan)

“…..adalah menjadi harapan agar penswastaan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi.”
                                                                                  (Tun Mahathir Mohamad,1983)

a. Huraikan bentuk-bentuk penswastaan yang dilaksanakan beserta dengan contoh-contoh yang relevan.      
                    Dasar penswastaaan yang dilaksanakan di Malaysia merangkumi beberapa bentuk. Ini termasuklah penswastaan secara menyeluruh, penswastaan secara sebahagian, penswastaan secara terpilih, penswastaan berbentuk pengurusan bercorak perniagaan swasta, penswastaan secara kontrak, penswastaan secara pajakan, penswastaan berbentuk pengurusan swasta, cara penswastaan lain termasuk Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO), Bina-Kendali-Pindah (BOT), Bina-Kendali (BO), Bina-Pindah (BT) dan Menukar Aset untuk membantu penswastaan pembangunan tanah.                     
________________________________________________________________________                                                                                       

b. Pada pendapat anda, sejauh manakah dasar ini telah memperoleh kejayaannya?


      Berdasarkan objektif-objektif yang disasarkan oleh Dasar Penswastaan dan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kesemua objektif-objektif ini dapat dicapai, dapatlah disimpulkan bahawa Dasar Penswastaan yang dilaksanakan kerajaan ini telah mencapai kejayaan yang membanggakan. Kita sesungguhnya boleh berbangga dengan pencapaian program penswastaan memandangkan Malaysia telah berjaya melaksanakan program ini meliputi pelbagai aktiviti dan projek infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, pelabuhan serta pengankutan bandar. Penswastaan ala- Malaysia seperti pengkorporatan agensi kerajaan dan pengambilan syarikat kerajaan serta pengalaman Malaysia dalam penswastaan projek infrastruktur dan utiliti adalah unik.

        Dasar penswastaan telah memberi kesan positif terhadap corak dan kadar pembangunan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, negara membuka luas pintu perdagangan dengan negara lain yang menghasilkan berpuluh-puluh pemimpin dari negara maju dan sedang membangun berkunjung ke sini, sama ada untuk belajar atau berkongsi pengeluaran. Serentak itu, bidang-bidang lain seperti pembuatan, reka cipta, perdagangan dan pentadbiran juga berkembang maju.


             

Saturday, 26 November 2011

New born.

Firstly, I am new at this. Secondly, I am not a good writer. But, I decided that I have to write because my mind can’t stop thinking. A lot of things in my mind. Sometimes I cannot sleep well. It is like when you have a lot of crumpled papers in your brain and all messed up. I need to channel these crumpled papers--> something. Perhaps writing blog might help. Thirdly, I am writing all these because I have a new laptop.  So, I am very – in a good mood to run my beautiful lady fingers on this new-shop’s-smell thing. Oh, another thing, please don’t mind my language. I am not a grammar- cautious- type person. As long as the message is conveyed, then it is okay. Got it?


Haha...show off!


There is no need for me to introduce myself  in-depth. I am truly me. You will know more about me throughout the journey of this library-of-life. I want to share my thoughts, my knowledge and my experiences with you. Yes, you. The one who is reading this blog, of course.

Friday, 25 November 2011

KISSM Question + Log Gerak Kerja Kumpulan

Dear Friends,

As for KISSM assignmnet, let say if the question needs you to do log gerak kerja kumpulan, this might be helpful. Good luck!
_________________________________________________________________________________
Log Gerakerja Kumpulan


No.
Tarikh
Log
Tindakan
Ketua Kumpulan
Pen. Ketua Kumpulan
AJK 1
AJK 2
AJK
3
1.

Perjumpaan Pertama
- Seluruh ahli kumpulan bermesyuarat buat kali pertama untuk melantik ketua kumpulan dan jawatankuasa terlibat secara undian.
-Perbincangan bersama tentang pelan kerja dan senarai tugas bagi setiap ahli.

2.

Perjumpaan Kedua
- Perbincangan kumpulan dijalankan untuk meneliti soalan tugasan dan memilih soalan tugasan yang hendak dijawab.
- Setiap ahli kumpulan diwajibkan membawa buku rujukan, bacaan tambahan dari internet dan lain-lain maklumat yang berkaitan.
- Setiap ahli bekerjasama untuk  mengumpulkan maklumat dan jawapan yang berkaitan.   .   
Dasar Kerajaan
Dasar Kerajaan
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Kewangan
3.

Perjumpaan ketiga
-  Ahli kumpulan berbincang jawapan bagi setiap tugasan, bertukar pendapat dan idea.
- Data dimasukkan.  Setiap ahli kumpulan diberi tugas untuk menaip setiap bahagian tugasan secara adil.
Dasar Kerajaan
Dasar Kerajaan
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Kewangan
4.

Perjumpaan Keempat
- Semakan jawapan dan output tugasan.
- Kemaskini peringkat pertama. 

5.

Perjumpaan Kelima
- Menyiapkan tugasan teknikal.
- Semakan terakhir.